Xử lý phế liệu hàng sản xuất, xuất khẩu đúng thủ tục hải quan

Xử lý phế liệu tồn động
5/5 - (1 bình chọn)

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý khách hàng những thông tin về thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị. Xử lý phế liệu hàng sản xuất xuất khẩu đúng thủ tục hải quan. Chắc chắn rằng, toàn bộ thông tin này sẽ giúp bạn hiểu hơn nhiều về xử lý phế liệu hàng sản xuất xuất khẩu.

Xử lý phế liệu
Xử lý phế liệu hàng sản xuất xuất khẩu

Thủ tục hải quan đối với hàng sản xuất xuất khẩu

Hướng dẫn thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị

Thủ tục hải quan, xử lý nguyên liệu, các vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm công nghiệp; máy móc – thiết bị thuê, mượn tạm nhập nhằm phục vụ hợp đồng gia công nước ngoài

Quá trình thực hiện

Bước 1: Căn cứ theo những hình thức ( mua bán, biếu, cho tặng tại Việt Nam; quá trình tiêu hủy hoặc là chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác; có thể xuất trả ra nước ngoài) theo quy định tại khoản 3 Điều 64 của Thông tư số 38 / 2015/ TT – BTC nhằm thực hiện các thủ tục hải quan thay đổi mục đích sử dụng hoặc Xuất nhập khẩu tại chỗ.

Bước 2: Trường hợp tiêu huỷ: Những cơ quan và tổ chức có văn bản sẽ gửi Chi cục Hải quan, nơi nhập khẩu các nguyên liệu, vật tư sơ huỷ, tiêu huỷ nguồn nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm. Các cơ quan hải quan sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc tiêu huỷ này

Cách thức để thực hiện: Điện tử

Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm

Thành phần

+ Tờ khai giấy hải quan theo Điều 16 của Thông tư số 38 /2015/ TT- BTC, ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

+ Giấy phép của Bộ, Ngành cho phép để thay đổi mục đích sử dụng hoặc là xuất khẩu – nhập khẩu đối với những hàng hóa phải có giấy phép là 1 bản chính

+ Văn bản thỏa thuận từ phía nước ngoài về việc sẽ thay đổi mục đích sử dụng bán hàng hóa miễn thuế, không phải chịu thuế, tạm nhập tái xuất; tạm xuất tái nhập là 01 bản chụp.

Thủ tục hải quan hàng sản xuất xuất khẩu

Xử lý thuế đối với việc thu mua phế liệu, phế phẩm sản xuất xuất khẩu

Ngày 22 – 5 – 2019 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 5845 / BTC-TCHQ. Giải đáp những vướng mắc xử lý thuế đối với các đơn vị phế liệu, phế phẩm. Tạo ra trừ các quá trình sản xuất hàng hóa – xuất khẩu chuyên tiêu thụ nội địa:

1.Giai đoạn từ ngày 1/09/2016 (Luật Thuế xuất khẩu – thuế nhập khẩu số 107 /2016 / QH13 đã áp dụng) cho đến trước 5 /6/ 2018 ( áp dụng Thông tư số 39 / 2018 / TT- BTC)

Đối với các loại phế liệu, phế phẩm được thu về trong quá trình sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp thực hiện để kê khai nộp thuế GTG, thuế TTĐB (nếu có). Với cơ quan thuế không phải kê khai, điều chỉnh lại đối với cơ quan hải quan.

Trường hợp phía doanh nghiệp chưa có thể kê khai và nộp đầy đủ thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có) đối với các cơ quan thuế. Lúc này, phải kê khai bổ sung và phải nộp thuế cho đơn vị hải quan, theo các quy định Khoản 49, Điều 11, Thông tư 39 /2018 /TT – BTC.

2.Giai đoạn từ 5/ 6/ 2018 (Thông tư số 39 / 2018 / TT- BTC được áp dụng) theo các quy định Khoản 49, điều 1, áp dụng thông tư 39 / 2018 / TT- BTC ngày 20/4/ 2018 Bộ Tài chính

Các loại phế liệu, phế phẩm thu được trong khi sản xuất hàng xuất khẩu khi bán ra, tiêu thụ sản xuất nội địa sẽ được miễn thuế nhập khẩu, tuy nhiên phải kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có), Trường hợp thực hiện trên giấy, người kê hải quan khai theo mẫu số 6 / BKKTT / TXNK Phụ lục VI kèm theo Thông tư 39 / 2018 / TT – BTC.

Xử lý phế liệu phế phẩm hàng GC và SXXK

Định mức hàng gia công SXXK:

Theo khoản 35 điều 01 Thông tư số 39 / 2018/TT-BTC vào ngày 20 / 04/ 2018 Bộ Tài chính quy định như sau:

Điều 55 đã được sửa đổi và bổ sung như sau:

“Điều 55. Định mức sản xuất các loại hàng hóa gia công và các hàng hóa sản xuất xuất khẩu

  1. Định mức sản xuất là số lượng nguyên liệu; vật tư thực tế sử dụng gia công và sản xuất 1 đơn vị sản phẩm, xuất khẩu Được xác định theo các quy định tại số 27, Phụ lục II được ban hành kèm theo Thông tư này.

Với trường hợp phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu trước được sử dụng để tái chế, sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì bắt buộc phải xây dựng định mức; nhằm sản xuất ra các sản phẩm xuất khẩu đó, theo các quy định 

Phế liệu là loại vật liệu được ra trong các quá trình gia công và sản xuất hàng hóa, xuất khẩu đã không còn giá trị sử dụng. Ban đầu, thu hồi để làm nguyên liệu trong quá trình sản xuất khác. Phế phẩm là các thành phẩm. 

  1. Các tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm, lưu trữ dữ liệu, các loại chứng từ và tài liệu liên quan, Xác định mức tại thực tế và phải thông báo định mức thực tế lượng sản phẩm theo năm cho đơn vị hải quan 
  2. Những tổ chức, cá nhân và các cơ quan hải quan sẽ sử dụng những định mức thực tế sản xuất  nhằm để xác định số thuế khi chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển quá trình tiêu thụ nội địa sản phẩm, hoàn thuế, không mất thuế, thanh tra chuyên ngành.

Như vậy, phế liệu là những vật liệu được loại ra trong quá trình sản xuất gia công,  hàng hóa xuất khẩu hết giá trị sử dụng ban đầu sẽ được thu hồi dùng làm nguyên liệu cho các quá trình sản xuất khác, không có quy định ở trong hay ngoài định mức.

Xử lý phế liệu
Thủ tục hải quan sản xuất xuất khẩu

Chính sách thuế hàng gia công, SXXK tiêu huỷ

Đối với hàng gia công

– Căn cứ theo khoản 4 Điều 10 của Nghị định 134/2016/NĐ-CP  1/9/2016 của Chính phủ có quy định chi tiết về một số điều và những biện pháp thi hành luật thuế xuất – khẩu,và  thuế nhập khẩu:

  Điều 10. Được Miễn thuế đối với các loại hàng hóa nhập khẩu nhằm gia công. Các sản phẩm gia công xuất khẩu

Đối với hàng SXXK

– Căn cứ vào khoản 49 Điều 1 của Thông tư 39 / 2018/ TT – BTC ngày 20/4/2018 ban hành quy định:

  Điều 71 được sửa đổi, bổ sung thành Điều 71. Các Thủ tục xử lý phế liệu, và phế phẩm tiêu thụ nội địa, phế thải như sau:

 Phế liệu,và phế phẩm tạo ra trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu, khi bán, tiêu thụ nội địa sẽ được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, và nộp thuế giá trị gia tăng, Đóng thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), và thuế bảo vệ môi trường (nếu có)…”

Thủ tục tiêu huỷ

–  Căn cứ theo Điều 72 trong Thông tư số 38 /2015/ TT-BTC  25/3/2015 Bộ Tài chính quy định như sau: 

“Điều 72 quy định Thủ tục tiêu hủy các nguyên liệu, vật tư, các loại phế liệu, phế phẩm

  1. Thủ tục tiêu hủy được thực hiện như các loại thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, những vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm gia công theo quy định tại điểm D khoản 3 tại Điều 64 
  2. Các tổ chức và cá nhân phải chịu trách nhiệm tiêu hủy nguồn nguyên liệu, các vật tư, phế liệu, phế phẩm đúng theo các quy định 
Xử lý phế liệu xuất khẩu
Xử lý phế liệu xuất khẩu

Tiêu hủy các nguyên liệu, vật tư, máy móc – thiết bị, phế liệu, các loại phế phẩm tại Việt Nam:

d.1) Tổ chức, cá nhân phải có văn bản gửi lên Chi cục Hải quan, nơi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư cái phương án sơ hủy, và tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, các loại phế liệu, phế phẩm. Phải nêu rõ các hình thức và địa điểm tiêu hủy. 

d.2) Cơ quan hải quan có trách nhiệm giám sát việc tiêu hủy, phế phẩm phế liệu, theo nguyên tắc quản lý mọi rủi ro dựa trên sự đánh giá trong quá trình tuân thủ pháp luật của những tổ chức, cá nhân

d.3) Cơ quan hải quan phải thực hiện giám sát trực tiếp, chặt chẽ việc tiêu hủy nguyên liệu, máy móc, vật tư, thiết bị. Ngoại trừ trường hợp nguyên liệu, máy móc, vật tư, thiết bị tiêu hủy dưới 1.000.000 đồng 

Trên đây, là tất cả các thông tin mới nhất về Xử lý phế liệu hàng sản xuất xuất khẩu đúng thủ tục hải quan. Cảm ơn bạn đọc.

5/5 (1 Review)
error: Địa chỉ IP của bạn đã được thêm !